Om vindkraft


Vind till ren el

Genom att värma upp atmosfären skapar solen tryckskillnader i luften vilket ger upphov till de luftrörelser som vi kallar vind. Vindkraft är således i grunden en produkt av solen och tar inte omvägen via fossila bränslen såsom olja eller de grödor som krävs för att producera exempelvis etanol. Vindkraft är därför ett av de mest miljövänliga sätt vi känner till för att producera el och ger varken upphov till avgaser, restprodukter eller koldioxidutsläpp.
Ett vindkraftverk med en effekt om 2 MW ger tillräckligt med energi för att förse cirka 1 000 hushåll med el under cirka 25 år.

En energikälla på frammarsch

Trots att det finns gott om platser i Sverige som är lämpliga för vindkraftverk, såväl till land som till havs, utnyttjas denna rena energikälla långt ifrån till sin fulla potential. Många andra länder har kommit längre och satsar idag stort på utbyggnaden av vindkraft. I Danmark står vindkraft för mer än 20 % av den totala energiproduktionen men även Tyskland och Spanien ligger långt fram i Europa. Världsledande i absoluta tal är USA och Kina. Om Sverige, tillsammans med fler länder, valde att satsa mer på miljövänlig el som vindkraft och solenergi skulle vi kunna skära ner på användandet av energi från smutsiga kolkraftverk och minska koldioxidutsläppen. Vi kanske till och med skulle slippa fundera över var vi skall förvara vårt radioaktiva kärnkraftsavfall en vacker dag. Det tycker vi på Windcap låter som en god idé och vision.

Miljö och ekonomi

Windcap investerar direkt i vindkraftverk och väljer inte mellan att göra en bra investering eller att agera miljömedvetet. Vi anser att uppförande och drift av nya vindkraftverk är ett mycket mer konkret och bättre sätt att visa engagemang för att minska koldioxidutsläppen än att exempelvis klimatkompensera genom att köpa utsläppsrätter.

 

 

Utbyggnaden av vindkraftsprojekt i Sverige 2009-2010
Källa: Svensk Vindenergi