Nyheter om Windcap

2016-05-27 Utbetalning av likvid för B-aktier i WCF 2

På Windcap Fond 2 AB’s ordinarie årsstämma 2016-05-04 togs beslut, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera A-aktier motsvarande B-aktiernas andel av aktiekapitalet för att möjliggöra inlösen av samtliga preferens B-aktier till ett beräknat substansvärde och kurs om 22,81 kr per preferens B-aktie. Nyemissionen av A-aktier har genomförts och besluten har godkänts och registrerats av Bolagsverket varvid Euroclear getts uppdrag att lösa in samtliga preferens B-aktier till kurs 22,81 kr per aktie. Avstämningsdag för aktieägande är 2016-06-02 och med utbetalningsdag från Euroclear per 2016-06-08.

2016-04-15 - Årsredovisning Windcap Fond 2 AB

Du kan läsa/ladda hem Windcap Fond 2 AB’s Årsredovisning 2015 från vår Dokumentsida.

2016-04-11 - Kallelse till årsstämma Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2016 kl. 11:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm. Hela kallelsen finns på Dokumentsidan.

2016-01-27 - Sista vindkraftverket sålt – inlösen av B-aktier

Efter cirka 6 månaders försäljningsansträngningar blev till slut det återstående vindkraftverket i Bodberget sålt med tillträde för den nya ägaren per 2015-12-31. Köpare, och tyvärr enda budgivare, blev ägaren till grannverken i Bodberget varför köpeskillingen blev därefter och väsentligt lägre än tidigare beräknat vilket påverkade resultatet negativt för 2015.

Bolagets ursprunliga tidsplan var en verksamhetperiod om cirka 6 år och bolagsordningen stipulerade att bolaget skulle likvderas per 2015-12-31. Styrelsen såg/ser heller ingen rimligt snabb återgång till högre el- och elcertifikatpriser och uppfattade även att det bland större aktieägarre fanns ett starkare intresse för att avveckla verksamheten enligt tidsplan än att förlänga och hoppas på högre priser.

Vid den extra bolagsstämman den 21:a december beslutades att ändra bolagsordningen med innebörden att bolaget inte behövde likvideras per 2015-12-31. Den operativa verksamheten är avvecklad per årsskiftet men eftersläpande intäkter och kostnader beräknas löpande inkomma t.o.m februari. Styrelsens ambition och avsikt är att så fort som praktiskt och formellt möjligt kunna återbetala bolagets kapital till aktieägarna. Det snabbaste sättet att kunna distrubuera B-aktieägarnas återstående andel av bolagets eget kapital bedöms vara att nyttja inlösenförbehållet av samtliga B-aktier enligt bolagsordningen, vilket är samma process som användes vid systerbolaget Windcap Fond 1 AB’s avveckling.

För att säkerställa att korrekt substansvärde kan beräknas, och därmed inlösenbelopp för B-aktierna, behövs en reviderad årsredovisning 2015 samt resultat- och balansrapport 2016 som inkluderar återstående intäkter och kostnader under årets första 2-3 månader. Bolagets revisor ska även skriva 3 ”yttranden” adresserade till bolagsstämman som styrelsen kommer att kalla till för att besluta om inlösen av B-aktier och till vilken kurs. Vid samma bolagsstämma måste även föreslås en riktad nyemission av A-aktier motsvarande B-aktiernas andel av bolagets aktiekapital för att på så sätt återställa bolagets aktiekapital i samband med inlösen av B-aktierna sker. Vid kontakter med boalgets A-aktieägare har styrelsen uppfattat att A-aktieägaren är beredd att ställa upp med kapital för en nyemission för att möjliggöra en snabbare utbetalning till B-aktieägarna samt att administrera bolagets fortsatta avveckling och likvidation.

Någon exakt tidsplan för när utbetalning av likvid för inlösta B-aktier kan komma att ske kan för närvarande inte lämnas men förväntas under andra kvartalet 2016. När väl beräknat inlösenbelopp för B-aktierna har kunnat göras kommer aktieägarna brevledes informeras med mer detaljerad tidsplan och agenda för bolagsstämma.

WCF 2 Extra bolagsstämma i Windcap Fond 2 AB

Försäljningen av bolagets återstående vindkraftverk har varit svårare och tagit längre tid än beräknat men en överenskommelse har slutligen träffats och en försäljning beräknas kunna slutföras under december månad. Detta innebär att utbetalning av bolagets eget kapital till aktieägarna inte kommer hinna genomföras innan årsskiftet 2015-12-31 utan först under år 2016. Bolaget ska enligt nuvarande bolagsordning träda i likvidation per 2015-12-31. Styrelsens bedömning är att det är en snabbare och förmånligare process för B-aktieägarna att nyttja bolagsordningens inlösenförbehåll av B-aktier till ett beräknat substansvärde än att genomföra en formell likvidationsprocess. Vid ett inlösenförfarande av B-aktierna i Windcap Fond 2 AB beräknas likvid kunna utbetalas under senare del av första kvartalet 2016 jämfört med under slutet av 2016 vid en likvidationsprocess. En förutsättning är att bolagsstämman röstar för att nuvarande likvidationsdatum tas bort samt att A-aktieägaren ställer sig positiv till att medverka till inlösen av B-aktierna. Motsvarande inlösensförfarande av B-aktier användes vid avvecklingen av det besläktade bolaget Windcap Fond 1 AB. Av ovanstående anledning kallas härmed till en extra bolagsstämma den 21:a december 2015 för att rösta om borttagande av likvidationsdatumet i bolagsordningen. Förutsatt att ett positivt beslut tas av bolagsstämman i denna fråga kommer styrelsen snarast möjligt under första kvartalet 2016 att kalla till en ytterligare extra bolagsstämma för att rösta om inlösen av samtliga B-aktier till beräknat substansvärde. Kallelse till extra bolagsstämma 2015-12-21, Förslag till ändring av bolagsordningens § 17 Likvidation samt Fullmakt finns under sidan Dokument.

2015-09-08 - Halvårsrapport 2015 Windcap Fond 2 AB

Du kan läsa/ladda hem halvårsrapporten för Windcap Fond 2 AB från vår Dokumentsida.

2015-05-08 - Årsredovisning Windcap Fond 2 AB

Du kan läsa/ladda hem Windcap Fond 2 AB’s Årsredovisning 2014 från vår Dokumentsida.

2015-05-05 - Årsrapport 2014 Windcap Fond 2 AB

Den tryckta "Årsrapport Windcap 2014 Windcap Fond 2 AB" distribueras till alla aktieägare och finns nu även att tillgå under sidan Dokument. Årsrapporten beskriver översiktligt bolaget och vindkraftmarknadens utveckling under 2014. Klicka här för att läsa rapporten..

2015-04-15 - Kallelse till årstämma i Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 15:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm. Hela inbjudan finns på Dokumentsida.

2015-01-21 - Förtidsinlösen av förlagslån Windcap Fond 2 AB

I och med försäljningen av andelen i Väby-verket som genomfördes per årsskiftet 2014/15 har bolaget en överlikviditet. För att minska bolagets räntekostnader och som ett ytterligare steg i avvecklingen under år 2015 av Windcap Fond 2 AB har bolagets styrelse, i enlighet med förlagslånevillkoren, beslutat om att förtidsinlösa bolagets två förlagslån om totalt 3,337 kkr. Båda lånen löper med 6 procent fast årlig ränta och med slutförfall 2015-12-31. Återbetalning är beräknad att ske per 2015-02-12 och till 100 procent av kapitalbeloppet samt upplupen ränta fram till inlösendagen. Förlagslånen tecknades ursprungligen under 2010 respektive 2011 i en kombination av B-aktier och förlagslån, en s.k. ”unit”.

2015-01-20 - Windcap Fond 2 AB säljer andel i Väby vindkraftpark, Falkenberg

Windcap Fond 2 AB ska i enlighet med bolagets ursprungliga prospekt sälja sina tillgångar och avveckla verksamheten under år 2015. Som ett första steg i avvecklingen har bolaget per årsskiftet 2014/15 sålt sin andel om 33,3 % i vindkraftverket Väby nr 5, inklusive aktierna i driftsbolaget Väby Driftintressenter AB. Vindkraftverket såldes till ett bolag ägt av flertalet övriga delägare i vindkraftparken och som sedan tidigare äger 66,7% av verket. .

2014-12-01 - Inlösen av aktier i Windcap Fond 1 AB

Vid den extra bolagsstämman den 27:e november 2014 gällande Windcap Fond 1 AB togs i enlighet med styrelsens förslag beslut om inlösen av samtliga B-aktier till en kurs om 30,07 kr per aktie. Planerad likvid- och utbetalningsdag är den 10:e december 2014. Protokoll från bolagsstämman finns upplagd på Dokumentsida.

2014-10-29 - Kallelse till extra bolagsstämma i Windcap Fond 1 AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Windcap Fond 1 AB torsdagen den 27:e november kl 13,30. Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB välkomnas till extra bolagsstämma för att ta ställning till inlösen av bolagets B-aktier. Beslutspunkter är minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägarna, beslut om nyemission av A-aktier för att återställa aktiekapitalet och möjliggöra återbetalning samt beslut om borttagande av likvidationsdatum. Dokumentsida.

2014-10-29 - Sammanfattning av avveckling Windcap Fond 1 AB

Kortfattad sammanfattning av avveckling och utskiftning av kapital i Windcap Fond 1 AB innehållande redogörelse för bakgrund, ekonomiskt utfall, beräkning av substansvärde samt inlösen och kurs för B-aktie Dokumentsida.

2014-09-29 - Halvårsrapporter Windcap 2014

Du kan läsa/ladda hem halvårsrapporterna för Windcap Fond 1 AB respektive Windcap Fond 2 AB från vår Dokumentsida.

2014-05-05 - Årsrapport Windcap 2013

Den tryckta "Årsrapport Windcap 2013" distribueras till alla aktieägare och finns nu även att tillgå under sidan Dokument. Årsrapporten beskriver översiktligt bolagen och vindkraftmarknadens utveckling under 2013. Klicka här för att läsa rapporten.

2014-04-11 - Inbjudan till årstämma i Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, respektive Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2014 kl. 16:00 respektive kl. 18:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm. Hela inbjudan finns på Dokumentsida.

2013-09-24 - Halvårsrapporter Windcap 2013

Du kan läsa/ladda hem halvårsrapporterna för Windcap Fond 1 AB respektive Windcap Fond 2 AB från vår Dokumentsida.

2013-07-05 - Ny styrelseordförande

Lars Grönberg valdes på ordinarie bolagsstämma till ny styrelseordförande i Windcap Fond 1 AB och i Windcap Fond 2 AB efter Gunnar Linus som efter 5 förtjänstfulla år som ordförande avböjt omval pga tidsbrist. Lars Grönberg, född 1949, har en mycket lång och omfattande erfarenhet med ledande positioner från t.ex Procordia- och Kinnevik-koncernen, både nationellt och internationellt. Lars har sedan år 2000 varit verksam som styrelseproffs och innehar för närvarande cirka 10 uppdrag, bl.a. i börsnoterade IT-konsulten Connecta, Quadracom, Bindomatic mfl. Lars är även verksam med en doktorsavhandling avseende styrelsearbete vid Handelshögskolan i Stockholm.

2013-04-26 - Årsrapport Windcap 2012

Den tryckta "Årsrapport Windcap 2012" distribueras till alla aktieägare och finns nu även att tillgå under sidan Dokument. Årsrapporten beskriver översiktligt bolagen och vindkraftmarknadens utveckling under 2012. Klicka här för att läsa rapporten.

2013-04-26 – Inbjudan till årsstämma i Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, respektive Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2013 kl. 16:00 respektive kl. 18:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm. Hela inbjudan finns på vår Dokumentsida.

2012-09-17 – Halvårsrapporter Windcap 2012

God reavinst vid försäljning av aktierna i Triventus Vindkraft Fond 1 AB samt investeringar i nya verk. Du kan läsa/ladda hem halvårsrapporterna för Windcap Fond 1 AB respektive Windcap Fond 2 AB från vår Dokumentsida.

2012-08-27 – Windcap förvärvar ett vindkraftverk i Jämtland

Windcap Fond 2 AB förvärvade ett vindkraftverk i Bodberget vindkraftspark under juni 2012. Bodberget verk 1 ligger på en bergstopp, 675 m över havet, med omgivande skog, vid Harrsjön, Strömsunds kommun, Jämtland. Marken ägs av SCA Skog och ligger cirka 8 mil norr om Strömsund och 15 mil norr om Östersund. Parken omfattar totalt tre st 1,0 MW verk från finska leverantören WinWinD. Tornhöjden uppgår till 70 m med en total höjd om 102 m. I grannskapet återfinns även en av Sveriges största vindkraftsparker, Havsnäs.

Verk nr 1 gick i kommersiell drift under januari 2007 och verk 2 och 3 färdigställdes under hösten 2008. Verken omfattas inte av något gemensamt driftsbolag utan drivs av respektive ägare. Verk nr 1 är helägt av Windcap Fond 2 AB. Verket har den bästa placeringen på berget vilket visat sig i den historiskt högsta produktionsnivån av de 3 verken. Den genomsnittliga historiska elproduktionen uppgår till cirka 2 150 MWh/år med ett intervall om 1 950 – 2 350 MWh/år, dvs variationen i årsproduktion har legat inom intervallet +/- 10%. Geografiskt ligger verket inom elprisområde 2. Leverantören WinWinD svarar för service och underhåll och Triventus ansvarar för löpande drift av verket.

2012-08-22 – Windcap köper ett nybyggt vindkraftverk i Väby, Halland

Under 2011 ingicks ett avtal om att förärva ett nybyggt och nyckelfärdigt Vestas 2 MW verk i Väby, Falkenbergs kommun, Halland, ingående i en park om totalt 6 st verk. Byggnationen av de 150 m höga vindkraftverken påbörjades under första halvåret 2011 och under kvartal 1 2012 färdigställdes parken varvid slutlikvid erlades gällande verk nr 5.

Windcap Fond 1 AB’s ägarandel motsvarar 66,7% och Windcap Fond 2 AB’s andel 33,3%. Ägarandelarna motsvarar relativt sett bolagens ägande i Triventus Vindkraft Fond 1-koncernen som i samband med förvärvet avyttrades som en del av den totala finansieringen.

Parken kommer drivas via ett gemensamt driftsbolag, Väby Driftintressenter AB, vilket innebär att ägarna av vindkraftverken i parken delar solidariskt på löpande intäkter och kostnader från parken vilket ger en mycket god riskspridning. Elproduktionen beräknas uppgå till i genomsnitt 5 500 MWh/år och verk och totalt 33 GWh/år vilket motsvarar cirka 6 500 hushålls elbehov. Parken är belägen inom elprisområde 4 (Malmö) som har historiskt det högsta elpriset i Sverige.

2012-08-22 – Ägandet i vindkraftverken i Sotared och Klevagården säljs

Som en del av finansieringen av förvärvet av det nyproducerade verket i Väby sålde Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB sina ägarandelar i vindkraftverken i Sotared och Klevagården till projektören. Försäljningen skedde genom bolagens innehav av aktierna i Triventus Vindkraft Fond 1 AB, inklusive dess dotterbolag Sotared Vindkraft Förvaltning och Klevagården Vindkraft.

Försäljningen medförde goda realisationsvinster för Windcap Fond 1 och Windcap Fond 2, trots generellt sett en vikande vindkraftsmarknad under innehavstiden om cirka 2,5 år. Den positiva avkastningen på investeringen är driven av framför allt dotterbolagens långa terminskontrakt på el och elcertifikat på attraktiva prisnivåer samt Sotared-parkens goda produktionsnivåer.

Genom försäljningen av Triventus Vindkraft Fond 1-koncernen koncentreras verksamheten i och med att de 2 delägda verken, med externa minoritetsägare, ersätts med ett helägt nybyggt verk. Nettoeffekten av transaktionerna bedöms minska Windcap-bolagens elproduktionen med cirka 0,8 GWh/år men redovisningsmässigt minskar Windcap Fond 1-koncernen med en större volym samtidigt som dess externa banklån avvecklas. Därtill minskar den tekniska risken i och med att det nybyggda verket åtnjuter en garantiperiod från tillverkaren samtidigt som flexibiliteten ökar med ett helägt verk.

2012-05-08 - Årsrapport Windcap 2011

Den tryckta "Årsrapport Windcap 2011" distribueras till alla aktieägare och finns nu även att tillgå under sidan Dokument. Årsrapporten beskriver översiktligt bolagen och vindkraftmarknadens utveckling under 2011. Klicka här för att läsa rapporten.

2012-04-11 - Inbjudan till årstämma i Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, respektive Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2012 kl. 16:00 respektive kl. 18:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm. Hela inbjudan finns dokumentsida.

2011-11-16 - Extra bolagsstämma i Windcap Fond 2 (publ)

Aktieägarna i Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 november 2011 kl. 10:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, Stockholm. Hela inbjudan finns på dokumentsida. Förslag avseende beslut om fondemission, varigenom bolagets aktiekapital, ökas med 550.840 kronor (från 688.550 kronor till 1.239.390 kronor). Fondemissionen föreslås i syfte att möjliggöra beslut om konvertering/indragning av A-aktier innehavda av Windcap Management AB. Fondemissionen sker utan utgivande av nya aktier. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas överförs från fritt eget kapital (överkursfond). Styrelsens förslag och övriga handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.windcap.se). Förslag avseende beslut om konvertering och indragning avseende sammanlagt 825.000 stamaktier av serie A, i enlighet med § 8 i bolagsordningen, varvid. a) 8.250 stamaktier av serie A konverteras till preferensaktier av serie B; och b) 816.750 stamaktier av serie A löses in, varvid antalet aktier i bolaget minskar från 1.377.100 till 560.350 och bolagets aktiekapital minskar med 735.075 kronor (från 1.239.390 kronor till 504.315 kronor).I enlighet med § 8 i bolagsordningen överförs minskningsbeloppet till reservfonden.

2011-10-03 – Extra bolagsstämma i Windcap Fond 2 AV (publ)

Aktieägarna i Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 november 2011 kl. 10:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, Stockholm. Hela inbjudan finns på dokumentsidan. Förslaget avser en ändring av Bolagsordningen och paragrafen Antalet aktier, från nuvarande lägst 1,000,000 st och högst 4,000,000 st aktier till lägst 500,000 st och högst 2,000,000 st aktier. Orsaken till minskningen är, i enlighet med emissionsprospektet från 2009, att skapa förutsättningar för Bolagets röststarka A-aktieägare, Windcap Management AB att kunna konvertera och lösa in tillräckligt stort antal röststarka A-aktier till B-aktier och därmed minska röstinflytandet till under 50% av Bolagets totala utestående röster och därmed eliminera befintligt koncernförhållande.

2011-08-30 – Halvårsrapporter

Goda vindar med högre elproduktion motverkas av fallande priser på elcertifikat under första halvåret 2011. Du kan läsa/ladda hem halvårsrapporterna för Windcap Fond 1 AB respektive Windcap Fond 2 AB från vår dokumentsida.

2011-05-04 - Årsrapport Windcap 2010

Den tryckta "Årsrapport Windcap 201" distribueras till alla aktieägare och finns nu även att tillgå under sidan Dokument. Årsrapporten beskriver översiktligt bolagen och vindkraftmarknadens utveckling under 2010. Klicka här för att läsa rapporten.

2011-04-26 - Inbjudan till årstämma i Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, respektive Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2011 kl. 16:00 respektive kl. 18:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm. Hela inbjudan finns dokumentsidan.

2010-09-27 - Halvårsrapporter 2010

Trots svaga vindar och sjunkande elcertifikatpriser under första halvåret 2010 genererar Windcap-bolagen relativt goda och stabila kassaflöden. Du kan läsa/ladda hem halvårsrapporterna för Windcap Fond 1 AB (publ.) respektive Windcap Fond 2 AB (publ.) från vår dokumentsida.

2010-05-06 - Årsrapport Windcap 2009

Den tryckta "Årsrapport Windcap 2009" har distribuerats till alla aktieägare och finns nu även att tillgå under sidan Dokument. Årsrapporten beskriver översiktligt bolagen och vindkraftmarknadens utveckling under 2009. Klicka här för att läsa rapporten.

2010-04-13 - Inbjudan till årstämma i Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, respektive Windcap Fond 2 AB (publ), org nr 556774-1003, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2010 kl. 16:00 respektive kl. 18:00 på Söderberg & Partners kontor, Regeringsgatan 45, i Stockholm. Klicka här för att hämta inbjudan.

2009-12-23 - VD:s kommentarer avseende kvartal 3-4 2009

Under oktober månad genomförde Windcap Fond 1 AB (publ.) och Fond 2 AB (pulb.) en gemensam investering avseende majoritetsägandet i 2 stycken nya vindkraftverk belägna mellan Falkenberg och Varberg. Investeringen gjordes via bolagsförvärv och vindkraftverken ingår i 2 olika parker... Läs hela kommentaren.

2009-10-29 - Windcap förvärvar vindkraftverk utanför Falkenberg

Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB har förvärvat 60 % respektive 30 % av ett bolag som äger nyproducerade vindkraftverk strax utanför Falkenberg. Det totala förvärvsbeloppet uppgår till 17,4 mkr med ett underliggande marknadsvärde för Windcaps andelar i vindkraftverken om drygt 45 mkr. Den ursprungliga ägaren kommer att vara kvar som minoritetsägare. Läs hela pressreleasen.

2009-10-20 - Filmen om Windcap

Windcap lanserar en ny webbfilm med bland annat intervjuer med investeringsanalytiker, statens vindkraftssamordnare Olof Johansson samt VD Mats Crowén. Se filmen nu på vår filmsida (4:15 min).

2009-09-22 - Windcap Fond 1 AB – Halvårsrapport 2009

Omvärlden har sedan Windcap Fond 1 AB startade sin verksamhet för drygt 1 år sedan varit väldigt turbulent. Windcaps verksamhet har givetvis påverkats av både lågkonjunktur och bankkris men den operativa verksamheten genererar både positivt kassaflöde och resultat och de långsiktiga förutsättningarna och målen kvarstår. I svåra tider som dessa tydliggörs vikten av riskspridning i ens investeringar och Windcap är, och har varit, ett bra komplement till placeringar i t.ex börsnoterade aktier. Dessutom skapar lågkonjunkturen intressanta investeringsmöjligheter för kapitalstarka investerare, framför allt inom projekt- och byggnation av vindkraftverk. Du kan läsa/ladda hem halvårsrapporten från vår dokumentsida.

2009-04-09 - Windcap lanserar ny hemsida

Windcaps hemsida har genomgått en rejäl omarbetning under vintern. Den nya sidan innehåller bland annat information om vindkraftverk under förvaltning liksom dagsfärska nyheter om det senaste från vindkraftsbranschen.

2009-04-09 - Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 15:00 på Setterwalls Advokatbyrås kontor, Arsenalsgatan 6, i Stockholm. Läs mer och anmäl dig.

2009-02-12 - 5 stjärnor enligt Klimatsmart

Webbplatsen Klimatsmart.se ger Windcap 5 stjärnor. På deras hemsida kan du läsa om Windcap och andra företag och produkter som är klimatsmarta. Gå till klimatsmart.se (extern länk).

2009-01-25 - Windcap söker vindkraftverk, projekt och markarrenden

Äger du vindkraftverk eller markarrenden med dokumenterat goda vindförutsättningar? Windcap vill gärna komma i kontakt med vindkraftsägare angående köp av befintliga verk, markarrenden liksom vindkraftprojekt i behov av finansiering. Kontakta Windcap.

2008-12-17 - Artikel i Framtidens Energi om Windcap

Vindkraften är en av få branscher som inte tyngts av svarta rubriker det senaste året. Lägg till att Windcaps avkastning har minimal koppling till aktiemarknaden och du har ett... Läs hela artikeln.

2008-10-29 - Windcap Fond 1 AB (publ.) köper fler vindkraftverk

Vindkraftsbolaget Windcap Fond 1 AB har nu förvärvat sitt andra vindkraftverk i Hedagården utanför Landskrona i Skåne. Läs vår pressrelease.

2008-09-22 - Vind i seglen för Fagersta

Fagersta kommun har investerat 4,4 Mkr i Windcap Fond 1 AB. Kommunens ekonomichef Claes Becker är mycket nöjd över att göra en investering som kombinerar god avkastning med en insats för miljön.

Läs pressreleasen (extern länk)

Lyssna på intervjun i Sveriges Radio med Claes Becker, ekonomichef Fagersta Kommun (extern länk)

2008-09-03 - Windcap Fond 1 AB (publ) förvärvar sitt första vindkraftverk

Vindkraftsbolaget Windcap Fond 1 AB har investerat i sitt första vindkraftverk i Hedagården utanför Landskrona i Skåne. Läs vår pressrelease.

2008-03-18 - Tore Wizelius intervjuad i DI:s bilaga Miljöteknik

Tore Wizelius, styrelseledamot och rådgivare i Windcap Management AB, gör expertutlåtande i Dagens Industris bilaga Miljöteknik gällande placering av vindkraftverk. Läs hela artikeln.

2007-11-26 - Windcap annonserar om vindkraftsförvärv

Windcap annonserar om att köpa vindkraftverk i Svenska Vindkraftföreningens tidning Medvind.

Vindkraft i pressen

Pressarkiv

Vill du läsa fler nyheter om vindkraft, gå till arkivet.