Elmarknaden

Priset på elmarknaden styrs av utbud och efterfrågan men även av prisutvecklingen på olja, gas och kol. Efterfrågan påverkas bland annat av säsong och konjunkturläge och utbudet påverkas av kapacitetsutnyttjandet hos kärnkraften samt av nederbörd och nivåerna i vattenkraftens dammar.

Långsiktigt har Sverige haft ett ökande elpris med vissa tillfälliga nedgångar. Det rörliga elpriset kan kortsiktigt variera kraftigt men de långsiktiga terminspriserna uppvisar väsentligt mindre och stabilare prisvariationer.

Jämfört med stora delar av Europa, exempelvis Tyskland, är priset i Norden fortfarande relativt lågt. Det är därför sannolikt att priserna i Norden långsiktigt kommer att närma sig de europeiska i samband med att det nordiska elnätet byggs ut med högre kapacitet för export och import. Högre kapacitet i elnätet bidrar även till stabilare priser och gör det enklare att fasa ut smutsig el till förmån för ren och förnybar energi.Marknadsbaserat stöd


Vindkraft omfattas av elcertifikatsystemet som är ett marknadsbaserat stöd med syfte att gynna utbyggnaden av förnyelsebara energikällor som vind-, våg- och solkraft samt energi från biobränsle. Stödsystemet är politiskt beslutat med förankring över blockgränserna men betalas av elkonsumenterna. Målet är att kraftigt utöka den miljövänliga elproduktionen och skapa ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Denna strävan återspeglas även i miljömål och åtaganden som EU har ålagt Sverige. 

Nyinvestering i vindkraft

Windcap investerar i nybyggnadsprojekt eller i befintliga vindkraftverk beroende på vilka investeringsmöjligheter som finns att tillgå samt vilka alternativ som bedöms som mest ekonomiskt fördelaktiga. Intäkter skapas genom försäljning av den el som produceras samt genom försäljning av elcertifikat.

Stabilitet och lönsamhet

All el som produceras och de elcertifikat som erhålls kan säljas till rörligt pris eller via långsiktiga terminsavtal. Att terminssäkra delar av intäkterna skapar stabilitet eftersom produktionsnivån styrs av vindens energi. Rörelseresultatet används i första hand till amortering av banklån eller återinvesteras i verksamheten.
El- och elcertifikatprisets utveckling påverkar bolagets resultat, värdet på vindkraftverken och sålunda bolagets avkastning. Vindkraftverken säljs efter cirka 6 år varvid bolaget likvideras och kapitalet skiftas ut till aktieägarna, förutsatt att aktieägarna inte beslutat om något annat.