Kallelse till årsstämma

Välkommen

Aktieägarna i Windcap Fond 1 AB (publ), org nr 556736-9557, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 15:00 på Setterwalls Advokatbyrås kontor, Arsenalsgatan 6, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast onsdagen den 15 april 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 15 april 2009 på adress Windcap Fond 1 AB, Box 7785, 103 96 Stockholm eller via e-post info@windcap.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt e-postadress. Uppgift om eventuella biträden skall anges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 15 april 2009 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear (fd VPC). Aktieägare som önskar representeras av ombud på stämman måste tillse att ombudet kan uppvisa skriftlig daterad fullmakt (inte äldre än ett år) på stämman.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2008
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 1, 10 och 11 Aktieägare som representerar ca 49 % av samtliga röster i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: - att styrelsens ordförande Gunnar Linus utses till ordförande vid stämman (punkt 1) - att arvode om 25 000 kr vardera, samt därutöver ersättning för resekostnad samt resetillägg om 1 500 kr vid resa utanför ledamots hemort, ska utgå till stämmovalda ledamöter. Till ledamot som är styrelsens ordförande eller bolagets verkställande direktör ska inget arvode utgå. Till revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning (punkt 10) - att styrelsen omväljs intill slutet av årsstämman 2010 (punkt 11)

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. Nämnda handlingar kommer vidare att finnas tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sammanfattande årsrapport kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida


- Styrelsen i Windcap Fond 1 AB (publ)